Mikołaj Lech

rzecznik patentowy

Prawnik, specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawie autorskim.
[Więcej >>>]

zarejestruj znak towarowy
10 Lis

Regulamin

REGULAMIN

 

§ 1. Postanowienia ogólne

Pobierz:

pdf-icon1

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.

 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,  ·a w szczególności przepisy:

  1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121);

  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
   (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422);

  3.  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

  4.  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).

 3. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

  1. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która może zlecać Usługi.

  2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych z Usługodawcą (w tym zawierająca Umowę) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  3. Zlecenie– zamówienie określające Usługi będące przedmiotem Umowy a w szczególności rodzaj usługi, cenę, czas realizacji, podpisane przez Usługobiorcę oraz przesyłane do Usługodawcy w skanie na adres elektroniczny oraz listem poleconym na adres siedziby. W przypadku Usługobiorcy, który jest konsumentem Zlecenie zawiera ponadto informacje zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r, o prawach konsumenta.

  4. Usługodawca – Kancelaria Patentowa „LECH” Wojciech Lech, ul. Architektów 1/8 A, 85-804 Bydgoszcz adres e-mail: e-mail: mikolaj@lech.bydgoszcz.pl.

  5. Usługi – usługi wykonywane bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin, polegające w szczególności na umożliwieniu przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści Bloga, dodawania komentarzy, umożliwieniu Usługobiorcom zapisu na listę subskrybentów Bloga i otrzymywaniu w ramach usługi nowych artykułów publikowanych na Blogu, udzielaniu przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców płatnych porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu dokumentów (min. umów, wniosków, odwołań itp.) oraz zawieraniu umów o reprezentację klientów w sprawach spornych.

  6. Umowa umowa świadczenia Usług zgodnie ze Zleceniem, zawierana przez Strony na odległość.

  7.  Strony – Usługobiorca i Usługodawca.

  8. Serwis lub Blog – system informatyczny witryny internetowej www.znakitowarowe-blog.pl lub www.wzoryprzemyslowe-blog.pl, za pośrednictwem których Usługodawca prowadzi blogi prawnicze o tematyce prawnej ochrony znaków towarowych oraz prawnej ochrony wzorów przemysłowych oraz świadczy Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 2.     Świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Świadczone usługi obejmują:

 1. Przeglądanie stron Usługodawcy, w tym możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści Bloga,

 2. Dodawanie komentarzy zamieszczanych na Blogu przez każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności rejestracji,

 3. Umożliwienie Usługobiorcom zapisu na listę subskrybentów Bloga i otrzymywanie w ramach usługi nowych artykułów publikowanych na Blogu a także dodatkowych informacji na temat znaków towarowych i wzorów przemysłowych,

 4. Udzielanie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu dokumentów (min. umów, wniosków, odwołań itp.),

 5. Zawarcie umowy o reprezentację klientów przed organami lub sądami w sprawach spornych.

 1. W celu właściwego korzystania z Usług Usługobiorca powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer 7, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet.

 2. W celu zlecenia Usługi Usługobiorca powinien posiadać adres elektroniczny (e-mail) oraz aktywny numer telefonu u operatora korzystającego z polskich zasobów numeracji (+48).

 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w tym przed Zleceniem Usługi, Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz polityką prywatności, dostępnymi na stronach Usługodawcy.

§ 3. Zawarcie umowy świadczenia usług

 1. Zawarcie umowy świadczenia Usług, o których mowa w § 2 ust 2 pkt a następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. kliknięcie w celu odczytania treści bloga lub komentarza do bloga).

 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi, o której mowa w § 2 ust 2 pkt b następuje w momencie wysłania przez Usługobiorcę do Usługodawcy komentarza do określonego artykułu. Do zawarcia umowy konieczne jest podanie:

  1. nazwy Usługobiorcy, którą może być imię, nazwisko lub pseudonim

  2. adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy

 3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi, o której mowa w § 2 pkt 2 c następuje przez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu zapisu na newsletter, zamieszczonym na Blogu.

§ 4. Subskrypcja Bloga

 1. Subskrypcja Bloga następuje przez podanie przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej w formularzu zamieszczonym w witrynie internetowej www.znakitowarowe-blog.pl lub www.wzoryprzemyslowe-blog.pl. Podanie adresu elektronicznego w celu zamówienia usługi subskrypcji bloga oznacza zgodę na przesyłanie na wskazany adres elektroniczny treści publikowanych na Blogu a także dodatkowych informacji związanych ze znakami towarowymi i wzorami przemysłowymi.

 2. Klient niezwłocznie po podaniu adresu poczty elektronicznej otrzymuje wiadomość e-mailową z linkiem, którego kliknięcie powoduje potwierdzenie i uruchomienie subskrypcji. Z tą chwilą subskrypcja jest dokonana.

 3. Subskrypcja jest bezpłatna.

 4. Dostęp do subskrypcji nie wymaga rejestracji w Serwisie.

 5. Usługobiorca ma w każdym momencie możliwość rezygnacji z subskrypcji Bloga przez kliknięcie na znajdujący się w przesłanej wiadomości link z opcją wypisania się.

§ 5. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług płatnych

 1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usług określonych w § 2 pkt 2 d i e Usługobiorca składa zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

 2. Ustalenie istotnych warunków Umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 3. Usługobiorcy będącemu Konsumentem przekazywane są informacje zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 4. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi, po uprzednim ustaleniu istotnych warunków, Usługobiorca wysyła Usługodawcy Zlecenie.

 5. Zlecenie zawiera także potwierdzenie Usługobiorcy Konsumenta, że wie, że zamówienie Usługi pociąga obowiązek zapłaty oraz oświadczenie zawierające żądanie rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub wyraźną zgodę Konsumenta na wykonanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 6. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Usługodawcę Zlecenia. Usługodawca potwierdza Usługobiorcy zawarcie Umowy. W przypadku, gdy Usługobiorcą jest Konsument, do Umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W celu uniknięcia wątpliwości miejscem zawarcia umowy jest siedziba Usługodawcy.

 7. Usługodawca potwierdza Usługobiorcy Konsumentowi zawarcie umowy przesyłając na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy potwierdzenie Zlecenia a następnie oryginał dokumentu na adres siedziby Usługobiorcy. Wiadomość taka zawiera informacje przeznaczone dla Konsumentów, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 6. Termin wykonania Umowy

 1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie ustalonym w Zleceniu.

 2. Usługobiorca zobowiązuje się do współdziałania z Usługodawcą przy realizacji Umowy.

 3. W sytuacji, gdy istnieje taka konieczność Usługobiorca zobowiązany jest do dostarczenia istotnych danych, dokumentów lub informacji niezbędnych do wykonania Usługi. W takim przypadku termin wykonania Usługi przedłuża się o czas zwłoki Usługobiorcy w przekazaniu dodatkowych informacji.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zwłoką Usługobiorcy w udzieleniu dodatkowych informacji niezbędnych do świadczenia Usługi, jak również za podanie niepełnych danych lub danych nieścisłych o stanie faktycznym.

 5. Niedostarczenie, niepełne dostarczenie lub nieprawidłowe dostarczenie danych przez Usługobiorcę pozostaje bez wpływu na prawidłowość i rzetelność udzielanej usługi i wyklucza roszczenia z tego tytułu względem Usługodawcy.

§ 7. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Usługobiorca, będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

 2. W razie odstąpienia od Umowy, Usługodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 3. Zwrotu płatności Usługodawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę. Niniejszym Usługodawca informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni Usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

 5. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, Konsument, który odstępuje od Umowy przed wykonanie Usługi, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.

 6. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 powyżej, Konsument powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, wskazanych w potwierdzeniu Zlecenia oraz na stronie internetowej Usługodawcy w zakładce „Kontakt”, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie lub pocztą elektroniczną.

 7. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Usługodawca może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy. Wzór formularza doręczany jest również Usługodawcy na adres e-mail.  Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe. 

 8. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w § 4 ust. 1, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 9.  Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcom niebędącym Konsumentami.

§ 8. Płatność

 1. Zapłata przez Klienta za Usługę następuje przelewem na rachunek Usługodawcy.

 2. Usługodawca potwierdza dokonanie płatności na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

§ 9. Zasady zamieszczania komentarzy w Serwisie

 1. Niedopuszczalne zamieszczanie w serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

 • Wulgaryzmów

 • Obraźliwych sformułowań

 • Treści naruszających prawa autorskie osób trzecich

 • Treści naruszających dobra osobiste osób trzecich

 1. Usługodawca zastrzega, że nie będzie zamieszczał komentarzy zawierających treści niezgodne z prawem oraz wymogami określonymi w Regulaminie.

§ 10. Prawa autorskie

 1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami).

 2. Żaden z utworów w całości jak i części (informacja prawna, artykuł, opinia prawna i inne treści) znajdujący się na stronie Serwisu a także pozyskany przez Usługobiorców w ramach świadczonych usług, nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez pisemnej zgody Usługodawcy.

 3. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Usługodawcy z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być dochodzone na drodze sądowej.

§ 11. Przetwarzanie danych osobowych

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

 2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

 • nazwisko i imiona Usługobiorcy,

 • numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 • adres zameldowania na pobyt stały,

 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

 • adres poczty elektronicznej.

 1. W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

 2. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):

 • oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,

 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,

 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,

 • informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 2. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 3. Udostępniając w Serwisie formularz Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.

 4. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

 5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

§ 12. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy przesyłać na adres Kancelaria Patentowa „LECH” Wojciech Lech, ul. Architektów 1/8 A w Bydgoszczy, adres e-mail: mikolaj@lech.bydgoszcz.pl Ze względów dowodowych zaleca się wysłanie reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 2. Reklamacja powinna wskazywać oznaczenie Usługobiorcy w szczególności wskazanie jego adres elektronicznego. Ponadto niezbędne jest wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji oraz wskazanie zakresu żądania.

 3. W ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji na adres pocztowy wskazany w ust. 1, Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres wskazany w ust. 2. zawierającą propozycję załatwienia reklamacji. Jeśli Usługodawca wezwał Klienta do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

 4. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Usług, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Jednocześnie zwracamy uwagę, że do skorzystania z drogi pozasądowego załatwienia sprawy konieczna jest zgoda obu stron.

§ 13. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług określonych w Regulaminie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

 2. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki została zawarta.

 3. Użytkownik może zrezygnować z Usługi subskrypcji Bloga w każdym czasie.

§ 14.  Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca informuje, iż w zakresie świadczonych Usług stosuje Zasady Etyki Zawodowej Rzecznika Patentowego.

 2.  Umowy z Usługobiorcą są zawierane w języku polskim.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).

 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej, w tym w formacie PDF, na stronie www.znakitowarowe-blog.pl lub www.wzoryprzemyslowe-blog.pl

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Usługodawcy, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej www.znakitowarowe-blog.pl lub www.wzoryprzemyslowe-blog.pl i obsługi Usługobiorców, poprawy ochrony prywatności Usługobiorców i zapobieganiu nadużyciom.

 7. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu zostanie on umieszczony na stronie Serwisu wraz z jednoczesnym poinformowaniem Usługobiorców o fakcie udostępnienia nowej wersji.

 8. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2015 r.